دوران سازندگی 2 ( شهرداری تبریز ) از سال 84 تا 92 :


در قالب 5 جلد کتاب با عنوان گزارش شهر به تفکیک موضوع وحوزه عملکرد ، در سایت قابل مشاهده است