بازدید از هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی (رینوتکس۲۰۱۹)