انقلاب عمراني با طرح‌هاي مسيرگشايي

اگرچه قدمت و ديرينگي تبريز در اعماق تاريخ 14 هزارساله اين شهر بزرگ از يك سو و عدم اجراي طرح‌هاي جامع و تفصيلي مصوب طي دهه‌هاي اخير از سوي ديگر زمينه را براي به بن‌بست كشيده شدن برخي محلات و مسيرهاي ترددي شهر و شهروندان فراهم آورده بود با اين حال حساسيت و جديت مديريت شهري طي 5 سال گذشته در اجراي برخي سرفصل‌هاي مصوب در عمران شهري به ويژه در حوزه مسيرگشايي‌ها زمينه را براي آغاز يك انقلاب عمراني در قالب طرح‌هاي مسيرگشايي فراهم آورد.
عملكرد كلي شهرداري تبريز در دوران مدیریت حقیر در حوزه مسيرگشايي‌هاي شهري طي سال‌هاي فوق به شرح زير مي‌باشد:

1-آغاز تدريجي و با برنامه 80 طرح مسيرگشايي بزرگ و كوچك در نقاط مختلف شهر
2- اجراي بالغ بر160 كيلومتر مسيرگشايي در مناطق مختلف شهري تاكنون

نتايج و آثار مسيرگشايي‌هاي انجام گرفته:

1-    نوسازي و مقاوم‌سازي بافت‌هاي فرسوده
2-    افزايش رونق اقتصادي در مناطق شهري
3-    ايجاد ارزش افزوده در محدوده طرح‌هاي مسيرگشايي
4-    كاهش مشكلات و رفع گره‌هاي ترافيكي