آيسان، خط شكن توسعه شهري

 

كلانشهر تبريز با دارا بودن 2520 هكتار بافت فرسوده و به همين ميزان محدوده حاشيه نشين در دل خود، از جمله شهرهاي ايران به شمار مي‌رود كه نيازمند اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي احيا، نوسازي، ساماندهي و حل معضلات ناشي از بافت فرسوده و حاشيه نشين است.
از ديگر سو، سكونت نزديك به يك سوم كل جمعيت شهري تبريز در اين دو محدوده پرچالش شهري، لزوم پيش‌بيني، تدوين و اجراي سياست‌ها و طرح‌هاي موضوعي در حوزه مذكور به منظور كاهش و رفع آسيب‌ها و خطرات احتمالي براي شهر و شهروندان در مواقع بحران و حواث غير مترقبه را دوچندان كرده است.
درست از همين روست كه مديريت شهري تبريز در مقطه 8 ساله گذشته با شناسايي 25 بلوك بافت فرسوده شهري، برنامه‌ريزي‌هاي زيربنايي براي احياي بافت‌ها و بلوك‌هاي فرسوده شهري شناسايي شده شهري را آغاز كرد.
پروژه تجاري، رفاهي، تفريحي و اداري آيسان يكي از مهم‌ترين و شاخص ترين طرح‌هاي مديريت شهري تبريز در حوزه شهرسازي و احياي بافت‌هاي فرسوده به شمار مي‌رود كه در آن دوران و با مشاركت بخش خصوصي با سرعت در حال اجراست:

مشخصات پروژه آيسان به شرح زير است:

ارزش ريالي پروژه:8000ميليارد ريال
عرصه:38000 متر مربع
زيربنا: 310 هزار متر مربع
سهم سرمايه‌گذاري شهرداري: 17 درصد
سهم سرمايه‌گذار: 83 درصد
اوراق مشاركت عمومي: 1000 ميليارد ريال