بودجه ريزي عملياتي، زمينه ساز شفافيت مالي

 

تا سال 1384 نظام بودجه بندي كشور، برنامه‌اي بود، ولي با تحولاتي كه همگام با ساير كشورها در نظام بودجه‌بندي ايران بوجود آمد، از سال 1385 تجربه بودجه ريزي عملياتي در كشور آغاز گرديد.
بودجه بندي عملياتي تحول ويژه‌اي در روند اصلاحات نظام بودجه بندي دولت‌ها و شهرداري‌ها است كه يا استفاده از روش‌هاي علمي هزينه يابي و متدولوژي برنامه‌ريزي استراتژيك، ابزار نيرومند و كارايي را در اختيار مديران بخش دولتي و شهرداران قرار مي‌دهد.
بودجه ريزي عملياتي كه همزمان با کشور در شهرداري دوران 8 ساله نيز اجرايي گرديد ، نوعی سيستم برنامه‌ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي عملكرد مي‌باشد كه بر رابطه منابع مصرف شده و نتايج مورد انتظار تاكيد مي‌ورزد.
در چارچوب بودجه ريزي عملياتي، بخش‌هاي مختلف اداري و عملياتي بر اساس استانداردهاي مشخصي تحت عنوان شاخص‌هاي عملكرد پاسخگو هستند و مديران در تعيين بهترين شيوه ذيل به نتايج، از اختيار عمل بيشتري برخوردارند.
هدف از اين تحقيق استقرار سيستم بودجه ريزي عملياتي براساس بودجه بندي و بهايابي برمبناي فعاليت در شهرداري كلان شهر تبريز مي‌باشد كه در اين تحقيق مدل مناسب براي استقرار اين سيستم طراحي شده است.