پارك آبي خاوران

 

احداث پارك آبي تبريز به عنوان نخستين فاز از بزرگ‌ترين مجموعه رفاهي، تفريحي و خدماتي شهرك خاوران با مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و در فضايي به وسعت 14 هزار متر مربع در مدرن‌ترين شهرك مسكوني و سر ريز جمعيتي تبريز يعني خاوران آغاز شد.
احداث و اجراي همزمان دو مجموعه پارك و مسجد آبي در شهرك خاوران تبريز، علاوه بر ايجاد رونق اقتصادي در اين منطقه، زمينه ساز ايجاد اشتغال غيرمستقيم براي 10 هزارنفر و به طور مستقيم براي 5هزار نفر خواهد شد.