پل‌هايي براي عبور از خطر

تامين و تقويت زيرساخت‌هاي ايمني و سلامت رواني و جاني شهروندان و استقرار بسترهاي امنيت جاني مردم از جمله وظايف ذاتي مديريت‌هاي شهري به شمار مي‌رود.
در اين ميان شهرداري دوران سازندگی ايجاد و احداث پل‌هاي متعدد عابرگذر و عابر پياده در مناطق مختلف شهري، خصوصا مناطق حادثه خيز، پرخطر و پرجمعيت شهري را در دستور كار خود قرار داده بود و از اين رهگذر توانست به بخش قابل توجهي از مطالبات شهروندان در حوزه امنيت شهري پاسخ دهد.
مديريت شهري تبريز در آن دوران اقدام به ساخت و راه‌اندازي اين تعداد پل عابر گذر عادي و مكانيزه در شهر تبريز كرده است:

1-    طراحي و ساخت 30 مورد پل عابر گذر عادي
2-    طراحي و ساخت 10 مورد پل عابرگذر مكانيزه و پله برقي با مشاركت بخش خصوصي