تبريز، شهر تنديس‌ها و المان‌هاي زيبا

نگاه علمي به موضوع زيباسازي محيط شهري، مبتني بر محوريت آداب، رسوم،آْئين‌ها، تاريخ و فرهنگ محلي و ملي شاخصه بارز عملكرد مديريت شهري تبريز در دوران 8 ساله بوده است.
در اين راستا با تكيه بر همين اصول، طراحي، اجرا و نصب المان‌ها، تنديس‌ها و اجزاء متعدد و متنوع مبلمان شهري و زيباسازي محيطي را با كمك و مشاركت هنرمندان و طراحان بنام محلي در دستور كار خود قرار داده شد و طي آن سال‌ها اقدام به نصب صدها نمونه از اين نمادها و المان‌ها در معابر، ميادين، مجموعه‌هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، اجتماعي و عمومي شهر نمودیم.

شاخص‌ترين اقدامات آن دوران در حوزه زيباسازي به شرح زير است:

طراحي و نصب تنديس مفاخر، بزرگان، چهره‌ها و شخصيت‌هاي برجسته شهري، استاني و كشوري
نصب يادمان تشيع
نصب يادمان شهداي بمباران
نصب يادمان شهداي گمنام در ارتفاعات عون بن علي
نصب تنديس سرداران شهيد آذربايجان
نصب ماكت كلنل محمدتقي خان پسيان
طراحي و راه‌اندازي آب‌نماي موزيكال در پارك ولي عصر (عج)
اجراي طرح كاشيكاري بر بدنه پل‌هاي روگذر
اجراي نقاشي‌هاي ديواري
اجرا و نصب پرچم نوري در ارتفاعات عون بن علي
احداث پارك مينيا تبريز
ساخت و نصب تابلوهاي موزائيك سنگ مفاخر در پارك مفاخر
اجراي طرح‌هاي متعدد نورپردازي در بدنه پل‌ها، زيرگذرها، تقاطع‌ها و ساختمان‌هاي قديمي و تاريخي