توسعه پاركينگ‌ها، بستر كاهش ترافيك

طي سال‌هاي سازندگی و در سايه تلاش‌هاي مديريت شهري آن دوران ظرفیت پاركينگ‌هاي عمومي شهر از 5 هزار دستگاه خودرو به 20 هزار دستگاه خودرو رسيد.
براي حل معضل ترافيك و كاهش حجم آن و در كنار اين دو رفع مشكل كمبود پاركينگ‌هاي عمومي و طبقاتي، شهرداري تبريز برنامه ريزي‌هاي كلاني را در راستاي احداث و ساخت فضاهاي جديد پاركينگي انجام و در اين راستا با احداث چندين پاركينگ طبقاتي، زيرزميني و روزميني در نقاط مختلف شهر تا حد قابل توجهي به نيازهاي شهروندان در حوزه حمل و نقل و ترافيك پاسخ داد.
بخش عمده‌اي از پاركينگ‌هاي طبقاتي و عمومي احداث شده در طول اين سال‌ها با مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي محقق شدند.
اين در حالي است كه سرعت احداث پاركينگ‌هاي طبقاتي در آن سال‌ها از سوي مديريت شهري تبريز رشدي  4برابر را نشان مي‌دهد.

احداث پاركينگ فجر
احداث پاركينگ گلستان
پاركينگ‌هاي محدوده طرح ميدان شهيد بهشتي
پاركينگ‌ مكانيزه منطقه دو
پاركينگ طبقاتي محوطه كلينيك امام رضا (ع)