توسعه فضاي سبز، احياي باغ شهر تبريز

تبريز از قديم و در دوره‌هاي مختلف تاريخي، به باغ شهر ايران شهره بوده و در تمامي سفرنامه‌ها،تذكره‌ها، كتب تاريخي و نوشته‌ها و آثار مكتوب بر جاي مانده از سياحان و جهانگردان، تبريز شهري با آب و هواي دل‌انگيز و باغات و چشمه‌هاي متعدد و زيبا به تصوير كشيده شده است.
مديريت دوران سازندگی شهرداري تبريز با درك اهميت حفظ و حتي ايجاد و توسعه فضاي سبز شهري به عنوان ميراث نسل‌هاي آتي، برنامه ريزي جامع و هدفمندي را براي تحقق و احياي دوباره باغ شهر تبريز در يك دوره زماني مشخص انجام داد و طي آن نيز علاوه بر جلوگيري از تغيير كاربري فضاهاي سبز به مسكوني و تجاري و تخريب فضاي سبز شهري، بسترهاي لازم براي دستيابي به اين هدف فراهم شده است.
در اين راستا نسبت به طراحي و ايجاد بيش از 50 پارك و بوستان محلي جديد در نقاط مختلف شهر اقدام شد و با اين برنامه، تعداد پارك‌ها و بوستان‌هاي شهري موجود تبريز را از 80 پارك در سال 85 به 130 پارك و بوستان در پایان سال 92 رسید.
اهم برنامه‌هاي اجرا شده شهرداري در حوزه فضاي سبز شهري در آن دوره به شرح زير است:
اجراي طرح جنگل‌كاري در ارتفاعات عون‌بن علي،
توسعه پارك بزرگ،
كاشت و جنگل‌كاري پارك دوهزار هكتاري عباس ميرزا،
توسعه 4 برابري پارك ائل گولي با الحاق پارك 220 هكتاري ائل باغي به اين مجموعه
برنامه ريزي براي تملك و حفظ و احياي باغات لاله، رواسان، چايكنار
اجراي طرح كاشت درخت و درختچه در فاضاهاي خالي شهر
كاشت محوطه داخلي ادارات دولتي
احداث بوستان‌ها و پارك‌هاي تخصصي نظير پارك‌هاي بانوان، هنرمندان، قرآن، نهج‌البلاغه و...
توسعه پارك بزرگ ارم
اجراي طرح شناسنامه‌دار كردن درختان
تشديد ظوابط حفظ و گسترش فضاي سبز و برخورد با تخريب كنندگان فضاي سبز

اين اقدامات طي 5 سال گذشته زمينه ساز افزايش سرانه فضاي سبز شهري تبريز از 8 متر مربع در سال 85 به 15 متر در سال جاري شده است.