جشنواره كتاب سال، اعتبار فرهنگي، ادبي تبريز

برگزاري جشنواره كتاب سال كه توسط شهرداري تبريز و توليت سازمان فرهنگي هنري شهرداري برگزار گردید را شايد بتوان يكي از معتبرترين رويدادهاي فرهنگي، ادبي و هنري شهر تبريز ارزيابي كرد، رويدادي كه طي دو دوره های برگزاري آن و به جهت حضور و رقابت آثار و تاليفات ارزشمند  و متنوع فرهنگي، ادبي، پژوهشي، تاريخي و قلمي نويسندگان، پژوهشگران، شاعران، داستان نويسان و مترجمان شناخته شده استاني و كشوري در آن ، زمينه براي معرفي جايگاه و نقش تاريخي تبريز در حوزه فرهنگ و هنر ايران زمين فراهم آمد.