حسابداري تعهدي، بستر تحول در نظام مالي شهرداري

حسابداري تعهدي به عنوان نظام مالي نوين، زمينه ساز تصميم گيري علمي مديران، پاسخگويي مبتني بر آمار شفاف، دستيابي به قيمت تمام شده واقعي درآمدها و هزينه‌ها، دستيابي جامع، كامل و دقيق به وضعيت مالي شهرداري، بودجه بندي نوين، مديريت هزينه و درآمد، تحليل نتايج حاصله از درآمدها و هزينه‌ها همچنين نظارت بيشتر و دقيق تر بر عملكرد مالي شهرداري است.
استقرار حسابداري تعهدي در شهرداري تبريز که این امر در دوران 8 ساله محقق گردید ، علاوه بر اين مزايايي چون تعيين بهاي تمام شده، مشخص شدن هزينه‌هاي واقعي اجراي برنامه‌ها، طرح ها و پروژه‌ها، كنترل دقيق درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار، شناسايي هزينه‌ها بر حسب ماهيت و شناسايي فعاليت‌ها و مشخص كردن فعاليت‌هاي عمده به همراه داشته است.
با استقرار سيستم حسابداري تعهدي به جاي حسابداري نقدي در شهرداري تبريز امكان بررسي، كنترل و نظارت مستمر و روزانه برفرآيند درآمدها و هزينه‌هاي جاري شهرداري در پروسه خدمات رساني در سطح مناطق دهگانه شهرداري تبريز فراهم شده است.