حمل و نقل جوان، ترافيك روان

افزايش بي‌رويه خودرو‌ها در شهرهاي امروزي و به تبع آن افزايش سفرهاي درون شهري طي سال‌هاي اخير، مديران شهري را با چالش جدي به نام معضل ترافيك مواجه ساخته و بخش اعظمي از اعتبارات شهرداري ‌ها صرف مديريت و كنترل هدفمند ترافيك مي‌كند.
عدم عمل به قانون و اجراي آن، تاخير در اجراي طرح جامع حمل و نقل و ترافيك تبريز، تعامل بين بيمه با پليس، مكان‌يابي نامناسب مراكز ترافيك‌زا نظير مراكز درماني، ادارات، بيمارستان‌ها و مدارس، عدم قاطعيت در اعمال قانون بر عليه متخلفان، تعدد و افزايش روزانه سفرهاي غيرضروري درون شهري، از جمله چالش‌ها و الزامات مديريت و كنترل هدفمند و موثر ترافيك در شهر تبريز به شمار مي‌رفت كه البته طي سال‌هاي موسوم به سازندگی تبریز گام‌هاي عملي از سوي مديريت شهري براي رفع و كاهش اين چالش‌ها برداشته شده است كه در زير به اهم آن‌ها اشاره مي‌گردد:

نوسازي و جوان سازي ناوگان اتوبوس راني و تاكسي راني
ايجاد و توسعه پاركينگ‌هاي طبقاتي و عمومي در سطح شهر
راه اندازي مركز كنترل ترافيك
تجهيز تقاطع‌هاي شهري به دوربين‌هاي نظارت تصويري
نصب چراغ‌هاي راهنمايي هوشمند در چهارراه‌ها
خط كشي معابر، تقاطع‌ها و چهارراه‌ها
اجراي طرح پاركبان در تمام خيابان‌هاي شهر
اجراي طرح‌هاي هندسي معابر
راه اندازي خطوط  بي.آر.تي اتوبوسراني در دو مسير شمال  به جنوب و شرق به غرب
اجراي سريع و همزمان خطوط مترو
آماده سازي الزامت و بسترهاي لازم براي اجراي طرح ترافيك مركز شهر
افزايش تعداد تابلوهاي راهنمايي و رانندگي
طراحي و ايجاد پارك‌هاي آموزش ترافيك براي كودكان