دپلماسي شهري و خواهران تبريز

تبريز شهري است كه خانواده پرجمعيتي را به واسطه داشتن خواهر خوانده‌هايي از هر سوي دنيا براي خود تشكيل داده است.
اين شهر در حال حاضر با شهرهاي مختلفي همچون نينك شيا در چين ، ارزروم و استانبول در تركيه، غازان در تاتارستان، غزه در فلسطين، باكو در آذربايجان ، ماگیلف روسیه سفید و خجند در تاجيكستان پيوند خواهر خواندگي برقرار كرده است و در نظر دارد كه این خواهرخواندگی ها هم یادگار دوران 8 ساله میریت شهری هستند.
افزايش تعاملات فرهنگي و ورزشي ميان تبريز و شهرهاي خواهر خوانده‌اش، نامگذاري خيابان‌ها به نام شهرها و مشاهير يكديگر، تبادل استاد و دانشجو، اختصاص برنامه‌هاي تلويزيوني براي معرفي شهرهاي خواهر خوانده و برگزاري هفته‌هاي فرهنگي از جمله اهدافي بوده كه در برقراري پيوند خواهر خواندگي ميان تبريز و ساير شهرها پيگيري شده و به تحقق رسيده است.
عقد پيوند خواهر خواندگي‌ها ميان تبريز و ديگر شهرهاي جهان موجب شده كه اين شهرها اطلاعات زيادي در خصوص پيشينه تاريخي و فرهنگي تبريز و به تبع آن ايران به دست آورد و با پتانسيل‌هاي مختلف شهرهاي ايران آشنا شوند.