روابط بین الملل و دیپلماسی شهری

دوران مدیریت 8 ساله دکتر نوین در مجموعه شهرداری به عنوان شهردار ، جدای از خدمات و اقدامات عمرانی ، خدماتی ، در حوزه روابط دولت شهری و دیپلماسی شهری نیز نمود عینی داشته و تبریز در سایه تحرکات و فعالیت‌های بین المللی مدیریت شهری آن دوران ، روابطی گسترده و موثر با اغلب کشورها و سشهرهای همسایه برقرار نمود.
به واسطه همان فعالیت ها و اقدامات موثر و پی گیر بود که شهر تبریز امروز به لحاظ برخورداری از روابط خواهرخواندگی و برادرخواندگی ، یکی از شهرهای پیشتاز ایران به شمار می رود.
تبریز در حال حاضر و به مدد آن دوران ، با شهرهایی نظیر شینگ یانگ چین ، ارزروم ترکیه ، استانبول ترکیه ، غازان تاتارستان ، غزه فلسطین ، باکو آذربایجان ، بلاروس روسیه سفید و خجند تاجیکستان خواهرخوانده است و از این رهگذر نام تبریز بیش از هر دوره دیگر بر سر زبان هاست.

شهرهای خواهرخوانده تبریز:
شینگ یانگ چین
ارزروم ترکیه
استانبول ترکیه
غازان تاتارستان
غزه فلسطین
باکو آذربایجان
بلاروس روسیه سفید
خجند تاجیکستان


برگزاری هفته های فرهنگی
به موازات عقد قراردادها و تفاهم نامه های خواهرخواندگی در دوران مدیریت 8 ساله بر شهرداری و در راستای تحقق اهداف دولت شهری با دیگر کشورها و شهرهای جهان و منطقه و نیز توسعه روابط دیپلماسی شهری ، برگزاری هفته های فرهنگی در داخل و خارج کشور در دستور کار قرار گرفت که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
برگزاری هفته فرهنگی تبریز در ترابوزان ترکیه
برگزاری هفته فرهنگی تبریز در گریسون ترکیه
برگزاری هفته فرهنگی تبریز در ریزه
برگزاری هفته فرهنگی تبریز در خجند تاجیکستان