همبستگی هنرو زیر ساختهای شهری 

برنامه نوسازی با به کارگیری کارسازی از زمین های متروک تجاری و صنعتی و مسکونی برای مدرنیته کردن زیر ساختهای شهری با تعامل میان حوزه  هنری با نیاز های اجتماعی شهر را میتوان در شهرهای کهن بویژه کلان شهرها دنبال کنیم با این اقدام هویت بخشی شهرها تامین و برنامه ریزان شهری با دیدی واقع بینانه و طرح و اجرای تاسیسات زیر بنایی شهری را پیش میبرند.امروز محو گردشگری شهر های تاریخی و فرهنگی و کهن ما را باید احیا کرد تا بصورت مرکز شهری پر تحرک در امده و فضاهای شهری خاطره انگیزی را فراهم کنند حتی هماهنگی با طبیعت و توسعه پارکها در چنین فضایی موثر خواهد بود بنابراین اتحاد و هم آوایی میان عنصرها و زیر ساخت های شهری است که عامل زیبا شناسی را در چنین مناطقی به نمایش میگذارد و این باور را تقویت میکند که زیر ساختهای شهری است که عامل زیبا شناسی را در چنین مناطقی به نمایش میگذارد و این باور را تقویت میکند که زیر ساختهای شهری میتواند به شهر غنا بخشیده و تصویر زیبا از آن ترسیم کند .