نیاز به تعامل وهمدلی 

حضرت امام (ره) در اردیبهشت 1385 فرمان تشکیل شوراهای اسلامی شهرو روستا را صادر فرمودند و قانون شوراها هم نوشته شد و خمیر مایه قانون این بود که مردم  را در کارهای خودشان دخالت دهند الان درد بزرگ بسیاری شهرداران و شوراها این است که شوراها و شهروندان و شهرداری ها با هم همراه نیستند.امروز باید ارتباط مردم اعضای شورا را عمق ببخشیم و در امور محلی ارتباط نزدیک با شهروندان داشته باشند تا مردم دقیقا احساس کند که در سرنوشت محله خودشان نقش دارند حتی با هماهنگی شهرداری میتوانند بودجه مناطق به نوعی با نظر شورایارن و همیارن شهردار باشند.بدیهی است رابطه شورا و شهروندان دو طرفه است اگر سه رکن اصلی (شهرداری –شورا –شهروندان ) با هم تعامل و همدلی داشته باشند قطعا منافع شهر و مردم به خوبی تامین خواهد شد