مرکز تلفن 137                                                             

این مرکز در شهرداری ها برای خدمات رسانی به شهروندان راه اندازی شده است هر تقاضا کمک یا اعلام انتقادات و پیشنهادات با برقراری تماس در طول 24 ساعت شبانه روز ممکن کرده است.شهروندان و ساکنان شهرها میتواند در مواقع اضطراری و بروز مشکلات شهری با شماره 137 در خواست کمک نمایند