گردشگری و مدیریت همه جانبه 

گردشگری گذران اختیار مدتی از اوقات فراغت در مکانی غیر از محل سکونت به قصد استراحت،آرامش،فرار از ماجراجویی ها و کسب تجربیات فرهنگی و.. است .گردشگری به عنوان صنعت نوپا در سالهای نو پا در سالهای اخیرتاثیرات فراوانی بر وضعیت اقتصاد اجتماعی و فرهنگی جهان گذاشته است.ایجاد اشتغال ،ارز آوری ،تعادل منطقه ای ،کمک به صلح جهانی ،توسعه نواحی روستایی دارای جابه های گردشگری را شامل میشود با توجه به تاثیر شگرف گردشگری در زمینه های اقتصادی اجتماعی فرهنگی در جوامع امروز باید با نظری بلند و مدیریتی عالمانه و آگاهانه وبا برنامه ریزی درست برای گسترش آن تلاش کرد و آثار منفی آن را به حداقل رساند