ایجاد شهری طبیعت دوست 

احداث پارک های انرژی خورشیدی ،محیط سبز،و زیبا هماهنگ و دوستدار با محیط زیست است ترکیب گیاهان کاشته شد.آرایش پارک میتواند از گل های فصلی مختلف از درختان و فضای بوده و پارک در شب از انرژی خورشیدی ذخیره شده در روز استاده میشود 
شهر خلاق 
شهر خلاق میتواند بعنوان سازمان غیر انتفاعی منبعی برای به اشتراک گذاشتن دانش ،تحقیق،آموزش عمومی و توسعه منابع تخصصی در حیطه سیاسی در حیطه سیاست فرهنگی محلی و برنامه ریزی کار باشد تا به ظرفیت سازی تخصصی شهرداری ها کمک کند آثار این سازمان ها میتواند از یکپارچگی با همکاران جامعه محلی به رویدادها و چالش های شهرمان پردازد 
پشت بام های سبز
پشت بام های شهری میتوانند فضای میزبانی خوبی را برای پرورش اکو سیستم های داخلی شهر را فراهم آورید و با این کار شهر خودمان را به طبیعت نزدیک کنیم برای پشت بام های سبز باید مشوق های مالی از سوی شهرداری صورت گیرد ،این طرح صرفا یک ابزار تزیینی نیست بلکه بعنوان عایق و همچنین استفاده مجدداز باران و همچنین زیست گاهی برای پرندگان که در محیط شهری زندگی میکنند را فراهم میسازد و عملا یک نقطه شروع ی برای بازگشت حیات وحش به فضاهای پر از ساختمان شهر را فراهم میاورد .در این خصوص شوراهای اسلامی شهر میتواند آیین نامه جدید را ...و معرفی کنند.
شهر نوآوری دانش 
هدف تولید ایده هاو دانش جدید بوده و بررسی جذب دانشمندان و نخبگان برای هر چه درخشان تر کردن جامعه محلی و پشتیبانی هر چه بیشتر جامعه از فعالان ایده های نو باشد این اقدام میتواند توسعه شهری را با پیشنهادات ارزشمند و نو روبرو ساخته و به مداخله اجنماعی محلی و مشارکت عمومی بینجامد 
خواهر شهری در ارتباط با مفاهیم جهانی شدن 
قرن 21 قرن شهری به حساب می آید ک در شهر نشین های دنیا بخشی از شبکه جهانی را تشکیل میدهد که همه این مجموعه عظیم انسانی ،خصوصیات و ویژیگی های مشترکی دارند.ارتباطات خواهر شهری در دنیا مصداق بارزی از این نظام شهری است که با پرورش تفاهم ،همکاری و دوستی به دنبال تبادل جریان سرمایه ،آموزش ،فرهنگ ،تولید ،فن آوری ،.....با پیام عمومی صلح برای همه شهر نشین ها هستند 
ما برنامه ریزان شهری ،شهر همیشه موجودی زنده و حیات بخش ،پویا میدانیم از این رو شهر به عنوان موجود زنده نیازمند ارتباط مداوم با همنوعان خود است .
در مفهوم خواهر خواندگی شهرها وشهرهای دوقلوتجسم عینی بین شهرها در پیوند با شبکه جهانی را شاهد هستیم که با پیمان همکاری بلند مدت و رسمی برای ایجاد همبستگی بیشتر انسانی و فرهنگی با نوعی وجه تشابه تاریخی فرهنگی و نمادهای مشترک همراه است (برای نمونه تبریز با شهرهای باکو،استانبول،غزه،هامبورگ،قازان روسیه –دوشنبه تاجیکستان،وچند شهر کشور چین از این قرارداد دادخواست خواهی خوانندگی است .