"عملگرایی" رمز موفقیت نهاد مجلس

مجلس محل خدمت عملی و عینی به مردم است و نباید این مجموعه و اعضای آن در حصار شعارزدگی و رفتارهای پوپولیستی گرفتار شوند.
معتقدم، هرگونه شعارزدگی و گرفتار شدن در رفتارهای پوپولیستی، آفت کار نمایندگی به شمار می روند و نمایندگان مجلس، باید ضمن پرهیز از این قبیل رفتارها، بر مبنای عملگرایی و در راستای عمل به تعهدات و وظایف نمایندگی عمل کنند.
بدون تردید، عملگرایی و اعتقاد و عمل به آن، مصداق بارز خدمت صادقانه به شهر و شهروندان تبریزی است.