زنان باید با حقوقشان آشنا باشند!

مهم‌ترین چالش انسان‌ها، به ویژه زنان، عدم شناخت کامل حقوق و مسئولیت‌هایشان است. 
این موضوع به قدری عمیق و مهم است که علت مشاهده مواردی مثل تزلزل در تصمیم‌گیری و انفعال از سوی خانم‌ها این است که آنها به باور و اعتقاد در خصوص حقوق و تکالیفشان به نتیجه نهایی نرسیده‌اند. 
سعادت نوع بشر بستگی به نوع جهان‌بینی‌اش دارد نه جهان‌بینی و تفکراسلامی هم که تعریف از انسان دارد، نگاهش به انسان بر اساس اراده و مسئولیت است. 
در مورد زنان هم این اصل صادق است. زنان ما در هجمه یک نوع فرهنگ غربی، دچار آثار و تبعات همان هجوم شده‌اند در نتیجه در مورد تکالیف و مسئولیت‌ها و حقوق خودشان دچار تردید و تزلزل می‌شوند. 
به بیان کلی، این مسئله مهم‌ترین چالش جامعه زنان است. اگر بخواهیم همین را واکاوی کنیم، تبیین تکالیف واقعی و اصلی زن که مسیر سعادت او در راهسپاری به هدف خلقت هم مشخص می‌کند، مهم‌ترین چالش برای زنان ماست. 
البته حق و مسئولیت از هم جدا نیستند یعنی هیچ حقی نیست که قبل از آن مسئولیتی وجود نداشته باشد چرا که هر حقی در قبال یک مسئولیتی ایجاد می‌شود اما آن هجمه‌ای که در دنیا وجود داشته و دارد همین بوده که زنان متوجه حقوقی شوند که با خلقت واقعی و خواسته‌ و سرشت واقعی آنان تناسبی ندارد و حتی اگر تناسب ناقصی داشت می‌توانست تا حالا تحولی دردنیا برای زنان ایجاد کند. این حقوق با تفکراتی که ظاهراً فرهنگی هستند در نهان، اغراض سیاسی را دنبال می‌کند.