عيد فطر ، موسم خوشه‌چيني يك ماه عبوديت مومنان است.

عيد سعيد فطر ، موسم خوشه‌چيني يك ماه عبوديت مومنان خداجوست.

 ماه مبارك رمضان ، ميدان مسابقه براي تزكيه و تذهيب نفس مسلمين بود، ميداني كه در بحبوحه آن ، هر كه بيشتر به خط بندگي و اخلاص نزديك‌تر شد برنده‌تر بود و هر كه كاهل تر و غافل‌تر ، زيانكارتر و زهي سعادت بزرگ براي مومناني كه توشه بسيار براي آخرت خويش از اين رقابت معنوي و الهي برگرفتند و اينك در فطر نيكي‌ها و پاداش ، سبكبال‌تر از هميشه در مأواي دوست عاشقي را دوره مي‌كنند.
 بار ديگر و از پس يك ماه عبوديت و بندگي محض پروردگار ، رستاخيز اول مومنان از راه رسيد تا در انتهاي ماه ميهماني حضرت حق كه با پرهيز از گناه و معصيت همراه بود ، خط به خط اعمال و رفتار خويش را در ترازوي عدل و پاداش الهي قرار دهيم و در فطر نيكي‌ها ، به قدر بندگي ، از خوان رحمت خداوند روزي خود برگيريم.
 رمضان به پايان رسيد و اينك در عيد فطر ، بندگان برگزيده خدا با عطر شكوفه‌هاي فطرت پاك و آسماني خويش دوباره تازه مي‌شوند و در جشن قرب و بازگشت به حريم امن الهي ، خرسند از آمرزش و پذيرش ، نزول باران رحمت خداوندي را به نظاره مي‌نشينند.