مجلس هوای تازه می خواهد.

بر اساس منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری در بیانات مکرر ایشان، گردش نخبگان باید در چرخه اداره کشور اتفاق بیفتد.

ورود نخبگان و جوانان به عرصه مدیریتی کشور و اعتماد به جوانان در واگذاری مسوولیت های اجرایی، از آن دست توصیه ها و تاکیداتی است که مقام معظم رهبری همواره و در همه بیانات خود به آن اشاره داشته اند و حتی بیانیه گام دوم انقلاب نیز با تدبیر داهیانه و هوشمندانه معظم له، مبتنی بر حضور و توان علمی و عملی جوانان برای آینده کشور، نظام و انقلاب تدوین و ابلاغ گردید.

خوشبختانه امروز دیگر نگاه و رفتار سیاسی مردم، عملگراتر از گذشته شده و همین نگاه عملگرایانه، مطالبه ای جدید در فضای سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد کرده است، به طوری که مردم به دنبال چهره ها و کاندیداهای تاثیرگذار و عملگرا از یک سو و دارای برنامه و هدف عملی و قابل تحقق هستند؛ چراکه دیگر از چهره ها و وعده های تکراری و غیرقابل تحقق و نیز شعارهای پوپولیستی و خارج از وظایف و مسوولیت های قانونی نمایندگی که برخی افراد عادت به آن کرده اند خسته شده اند.

امروز دیگر زمان شعار و وعده های پوپولیستی و عوام فریبانه در فضای انتخاباتی مجلس گذشته و مردم نمایندگانی می خواهند تا به دور از این قبیل مسایل، پی گیر واقعی مشکلات و مطالبات آنان باشند و در قامت نماینده ای عملگرا، پاسخگو، پی گیر و در خدمت مردم، تمام وقت و توان خود را برای تحقق خواسته های آنان و رفع مشکلات حوزه انتخابیه و کشور صرف کنند.

مجلس و چرخه مدیریتی کشور به هوای تازه از جنس خدمت و عملگرایی مبتنی بر مطالبات مردم نیاز دارد و تحقق این آرمان، از رهگذر انتخاب درست و هوشمندانه افراد و چهره هایی از سوی مردم عملی خواهد شد که دارای برنامه باشند.