"دخالت در اجرا" و "سهم خواهی" آفت نمایندگی

دخالت در اجرا و سهم خواهی دو آفت بزرگ در حوزه نمایندگی مجلس به شمار می روند که متاسفانه، اغلب رعایت هم نمی شوند..
عنصر نظارت به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف و مسوولیت های مجلس و نمایندگان آن است و نباید اجازه داد این وظیفه مهم، با برخی سهم خواهی ها و یا دخالت در امور اجرایی دولت، به ویژ در عزل و نصب مدیران اجرایی آلوده شود.
گرفتار شدن برخی نمایندگان در موضوعاتی همچون عزل و نصب مدیران، تحمیل نیروهای مورد نظر به بدنه دولت و بخش خصوصی، سهم خواهی و عدول از وظایف قانونی از جمله آفت های کار نمایندگی و مجلس است و در صورت گرفتاری مجلس در این قبیل موضوعات، نه تنها عنصر نظارت به عنوان وظیفه قانونی این نهاد قانون گذاری به فراموشی سپرده خواهد شد؛ بلکه بستر برای بروز برخی انحرافات مدیریتی و حتی فساد فراهم خواهد گردید.
در ادوار مختلف، مجلس، آسیب های جبران ناپذیری از ناحیه غفلت از وظیفه نظارتی وارد آمده و می بایست با شناسایی و احصاء دقیق دلایل و ریشه های چنین اتفاقاتی، مجلسی عاری از سهم خواهی و هرگونه دخالت در اموراتی خارج از نظارت و قانون گذاری شکل گیرد.