دکتر علیرضا نوین در بازدید از غرفه آژانس خبری تبریزمن اظهار داشت :

علیرضا نوین؛ شهردار سابق تبریز:

شهردار اسبق کلانشهر تبریز گفت: با حذف و واگذاری تیم ها و استعدادهای ورزشی تبریز و استان به استان های دیگر مخالفم.

علیرضا نوین در بازدید از غرفه آژانس خبری تبریزمن با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: در مقطعی که سازمان ورزش پا گرفت، اداره کل ورزش و جوانان استان با طرح موضوع کمبود اعتبار و هدررفت استعدادهای وزرشی استان و شهر تبریز، خواستار ورود شهرداری به این حوزه وارد شد و شهرداری هم با ایجاد یک سازمان تخصصی جدید، حمایت از ورزش حرفه ای و قهرمانی را در اولویت قرار داد.

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی و مالی آن زمان شهرداری با الان متفاوت بود، افزود: در حال حاضر حقوق، خدمات، عمران و فرهنگ در اولویت است و دیگر فرصت و اعتباری برای پرداختن به مستحبات باقی نمانده است و مطمئنا تصمیم شورا و شهرداری تبریز در واگذاری تیم والیبال نیز در همین راستا اتخاذ شده است.

شهردار اسبق تبریز با اشاره اینکه سازمان ورزش شهرداری تبریز تنبل بار آمده است، گفت: تبریز یک شهر صنعتی است و مجموعه های اقتصادی بزرگی در آن مستقر است، بنابراین مدیران سازمان ورزش می توانند با این مجموعه ها رایزنی کنند و مدیریت تیم ها را به آنها واگذار کند.

نوین افزود: هرچند در شرایط فعلی، تصمیم شهرداری در واگذاری تیم والیبال را تصمیمی درست می دانم، اما با حذف و واگذاری تیم ها و استعدادهای ورزشی تبریز و استان به استان های دیگر مخالفم.