دکتر علیرضا نوین در بازدید از غرفه شهریارنیوز در نمایشگاه مطبوعات تبریز گفت:

شهردار اسبق تبریز:

شهردار اسبق تبریز گفت: اقدام شهرداری تبریز در اجرای طرح کوچه میزین افتخاری نسبت به طرح های اجرا شده در سال های قبل کامل تر است.

علیرضا نوین در بازدید از غرفه شهریارنیوز در نمایشگاه مطبوعات تبریز گفت: طرح کوچه میزین افتخاری باید در زمان بندی مشخص اجرا شود و در زمان تعیین شده به اتمام برسد.

او با قدردانی از عملکرد اداره کل ارتباطات و امور بین الملل در اجرای این طرح گفت: اجرای طرح با مشارکت شهروندان و گرفتن اطلاعات شهدا در یک سامانه مشخص اقدام ارزشمندی است که نشان می دهد این طرح نسبت به طرح های قبلی بسیار کامل تر است.

شهردار اسبق تبریز در ادامه در خصوص چرایی تشکیل پایگاه خبری تحلیلی شهریار نیوز گفت:  استودیو شهر، تلویزیون اینترنتی و شهریار نیوز سه اقدامی بود که در سال های گذشته و در زمان مسئولیت بنده در شهرداری تبریز اجرا شد ولی در دوره های بعدی موضوع تلویزیون اینترنتی مورد توجه قرار نگرفت.

نوین با بیان اینکه شهرداری ها باید در حوزه اطلاع رسانی عملکرد بهتری داشته باشند گفت: معتقدم شهرداری ها با توجه به گستردگی فعالیتی که دارند باید در حد یک شبکه خبر امکانات اطلاع رسانی در اختیار داشته باشند.

او افزود: تشکیل شهریار نیوز با توجه به گستردگی فضای مجازی اقدام مهم و تاثیرگذاری بود که توانسته است در حوزه اطلاع رسانی کمک شایان توجهی به مدیریت شهری بکند.

شهردار اسبق تبریز شهریارنیوز را یکی از دو رسانه معتبر و مورد توجه شهروندان تبریز دانست و تصریح کرد: شهیار نیوز باید همه مسائل شهری را در رسانه دخالت دهد و محدود به شهرداری نباشد.

نوین ادامه داد: امروز این بی عدالتی که همه فشارها بر عهده شهرداری باشد را باید از طریق رسانه جلوگیری کنیم؛ آن زمان با این دیدگاه شهریارنیوز تشکیل شد.

او گفت: شهریار نیوز نسبت به آن دوره پیشرفت مناسبی داشته است و نحوه خبررسانی حرفه ای تری دارد اما باید تلاش کنیم در راستای معرفی داشته های تبریز عملکرد بهتری داشته باشیم تا در رسانه های دیگر و به خصوص در پرتال وزارت کشور شاهد بازنشر آن مطالب باشیم.

شهردار اسبق تبریز با تاکید بر پوشش دادن انتقادات موجود به مدیریت شهری در شهریارنیوز گفت: اگر انتقادات موجود مورد توجه باشد و در رسانه پوشش داده شود می تواند به ایجاد اعتماد عمومی کمک شایان توجهی کند.